เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

Read more

อบรมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning)

วันที่ 2 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

Read more