การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการปลูกสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ

Read more

นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรหัสคิวอาร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. โดยนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

Read more

อบรมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning)

วันที่ 2 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

Read more