เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

Read more