คลิปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564

คลิปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 เพื่อสร้างกระแสและปลุกพลังความร่วมมือเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้หมดจากประเทศไทย ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 https://www.oncb.go.th/Pages/main.aspx