อบรมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning)

วันที่ 2 เมษายน 2564 ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบให้ นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (Active Learning) ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรม)