English for Life Skills Camp

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2564 วิทยาลัยเษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต English for Life Skills Camp ณ หน่วยอนุรักษ์ และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเกิดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน พัฒนานักเรียนนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ และนักเรียนนักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น (ภาพกิจกรรม)