ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

ตามที่ สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์” บนเว็บไซต์ของหน่วยงานรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประชาชนร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 (ลงนามถวายพระพร)