ประชุมคณะกรรมการจำหน่ายทุเรียนออนไลน์

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และ นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตามคำสั่ง ที่ 096/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายทุเรียนออนไลน์ วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพเพิ่มเติม)