ประชุมคณะกรรมการสรรหา พนักงานราชการ (ครู)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการ และนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการ ประชุมคณะกรรม ตามคำสั่งที่ 094/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสรรหา และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพเพิ่มเติม)