การรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

ประกาศ จากงานการเงิน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง การขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำหรับ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1, 2 และ 3 ทุกสาขาวิชา ให้นักเรส่งเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ติดต่อสอบถาม ครูชญาภา ศรีหากันยา 081 – 0880026 (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)