ขอแสดงความยินดี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอแสดงความยินดีกับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง