เลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง เลื่อนการเปิดเรียนในรูปแบบ On-site เพื่อให้เป็นไปตามมาตราการ ป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ครั้งที่ 5 โดยเตรียมความพร้มการเปิดภาคเรียนในรูปแบบการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน (On-site) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป (รายละเอียดเพิ่มเติม)