สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 2564

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลสถานประกอบการ ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที่ เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชุมพร ซึ่งมีความสำคัญและมีประโยชน์ที่จะนำไปประกอบการบริหารการจัดการ ทำแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจผ่านเว็บไซต์ www.cpcat.ac.th สามารถดาวโหลดเอกสาร จากเมนู “ดาวน์โหลด “ หรือดาวน์โหลดได้ที่นี่ สารสนเทศเพื่อการบริการสถานศึกษา