ร่วมมุทิตาจิตและแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดยว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการ และนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการ และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ นายธงชัย สุดสมพร นายสุชาย แก่นทอง และ นางสาววิรัตน์ คงตะโก เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2564 และร่วมแสดงความยินดีแก่ ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ โชติคุต ได้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)