กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี 2564

คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ทำกิจกรรมร่วมกับอำเภอทุ่งตะโก จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดถนนปรับภูมิทัศน์ ถนนสาย ตะโก-แหลมยางนา หมู่ที่ 8 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. (ภาพกิจกรรม)