ประกาศเปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน 2/2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 และมีการกำหนดการลงทะเบียนผ่านระบบ ศธ. 02 ออนไลน์ สำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับ ปวช. 1 – 3 , ปวส. 1-2 ภาคปกติ และภาคสมทบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ

2. วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นักเรียน นักศึกษา ภาคสมทบ

3. กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึง 12 พฤศจิกายน 2564