การยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการยื่นคำรองขอจบการศึกษา ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมแนบภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป คลิกดาวน์โหลด แบบคำร้องขอจบการศึกษา