การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เรื่อง การเปิดภาคเรียนและแนวทางการปฏิบัติราชการตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (คลิกดูรายละเอียด)