คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรที่ 167/2564

คำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรที่ 167/2564 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการ ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียดเพิ่มเติม)