ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับ อศจ.ชุมพร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร มอบหมายให้ นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายประทีป แป้นแก้ว ผู้อำนวยการวิยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาชุมพรและคณะ ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษจิกายน 2564 ณ ห้องศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)