เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรและคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร #ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ระหว่าง 19 -20 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)