กิจกรรมงานวันครู 2565 ณ อศจ.ชุมพร

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร จัดงานวันครู ประจำปี 2565 เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และความสัมพันธ์ไมตรีอันดี ในผู้ประกอบวิชาชีพครูด้วยกัน โดยกำหนดจัดโครงการในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในการจัดงานครั้งนี้ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นตัวแทน รับมอบเกียรติบัตรจากนายประทีป แป้นแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร ซึ่งคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรได้รับเกียรติบัตร จำนวน 31 คน (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)