การจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร วิทยาลัยฯ จึง งดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติทุกระดับชั้นและให้จัดการเรียนการสอนหรือทำกิจกรรมใดใดที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2565 – 4 กุมภาพันธ์ 2565 หรือจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง วิทยาลัยฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม)