ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาสัตวศาสตร์ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ภาค ก. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก และภาค ค. ความเหมาะสมเกี่ยวกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก อำาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ดูเอกสารเพิ่มเติม)