การยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ขอให้นักเรียน นักศึกษา ที่คาดว่าจะจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้ดำเนินการยื่นคำรองขอจบการศึกษา ระหว่างวันที่ 14 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (สามารถรับแบบฟอร์มได้ที่งานทะเบียน) ณ ห้องทะเบียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมแนบภาพถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 รูป