ประชุมคณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์  ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประชุมครูผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมและรับฟังนโยบายโครงการ อาชีวะอยู่ประจำ เรียนดีมีอาชีพโครงการ farmer student ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมฐาปนดิลก ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)