ประชุมคณะกรรมการรับประกาศนียบัตร 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์  ภู่พลับ #ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร และนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามคำสั่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ที่ 026/2565  ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)