พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานพิธี และได้มอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป จำนวน 14 คน และ คะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 3.0 ขึ้นไป จำนวน 42 คน และได้กล่าวให้โอวาสกับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนมอบของที่ระลึก จากผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทุกคน (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)