ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อมอบให้ผู้บริหาร แผนกวิชา ฝ่ายงาน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 (คลิกดูรายละเอียด)