ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์  ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมต้อนรับ ท่านทิศวะ  คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวเกษตรภาคใต้ ท่านชุมพล รัตนกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวเกษตรภาคใต้ท่านปัทมา  บัวทอง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต ท่านนิภา  แววศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ร่วมประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)