แจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ม.6 และสายตรง) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อระดับ ปวช.

ประกาศรายชื่อระดับ ปวส.