ประชุมดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ ” 1 คน 1 ต้นไม้ ” ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดยว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เป็นประธาน การประชุมดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้ ” 1 คน 1 ต้นไม้ ” ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต นำโดย นายชินกฤช อุตะปะละหัวหน้ากองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ กฟผ.ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมฐาปนะดิลก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)