โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ และจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 256 ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรโดยมี นางแจ่มจันทร์ หอมระหัส เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)