อาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ

เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าติดตาม และแนะแนวทาง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมฟังแนวทางในการเตรียมพร้อมดังกล่าววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้เตรียมความพร้อมในการดำเนิน โครงการอาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ต่อไป (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)