กิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พัฒนาวัดเทพนิมิตวนาราม

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสา พัฒนาวัดเทพนิมิตร นำโดย นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วย นายสันติ ดำมุสิก หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี และคณะครู นำคณะลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพัฒนา ณ วัดเทพนิมิตร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรซึ่งการบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาพัฒนาดังกล่าว เป็นการปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ สร้างคุณธรรม จริยธรรมจากภายใน ให้ผู้เรียนรู้จักเสียสละ และร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)