พระพิรุณเกมส์ ประจำปี 2565

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดกิจกรรม กีฬาสีภายใน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้ชื่อ “พระพิรุณเกมส์ 65” ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ทุกสาขาวิชา ทุกระดับชั้น เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร “พระพิรุณเกมส์ 65” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อความสามัคคีในหมู่คณะ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานกีฬา และคณะครู วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้มาตรการ ดูแล ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (ข่าว : นางเพชรรัตน์ บัวอินทร์)

(ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)