อบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนแผนธุรกิจ”

อกท.หน่วยชุมพร (ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแผนธุรกิจ” วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (223) อาคารบริหารธุรกิจ ชั้น 2 การอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ประธานในพิธี ร่วมกับรองผู้อำนวยการฯ คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)