โครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดโครงการอบรมจัดทำแผนการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่คณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดยความร่วมมือของงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยนายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และว่าที่ร้อยตรี ดร.นิพนธ์ ภู่พลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ให้เกียรติกล่าวปิด และมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครู วิทยากรในการอบรมครั้งนี้ คือนางเพียงเพ็ญ จ๋ายเจริญ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามในการอบรมดังกล่าว เป็นการนำแผนการจัดการเรียนรู้ ไปใช้ประโยชน์เชิงบูรณาการ โดยครูผู้สอนแผนกวิชาต่างๆ ร่วมกันกำหนดหัวข้อ เนื้อหา สาระ ลักษณะชิ้นงาน และประเมินผลงานร่วมกันรวมถึงการจัดทำแผนการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)