ประชุมวิชาการ อกท.หน่วยชุมพร ครั้งที่ 43

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร จัดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยชุมพร ครั้งที่ 43 ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)