ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2565

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง พร้อมด้วยนายสนธยา เพชรรัตน์ และนายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการ ประชุมประจำเดือนตุลาคม ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรเพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่จะเปิดภาคเรียนใ นวันที่ 17 ตุลาคมนี้ ณ หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

ภาพ : ปิยะภรณ์ กิตติภัทรภูมิกุล 

ข่าว : เพชรรัตน์ บัวอินทร์