เยี่ยมคารวะและรับนโยบายการพัฒนาจังหวัดชุมพร

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง นำคณะผู้บริหาร นายสนธยา เพชรรัตน์ รองผู้อำนวยการ นายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการ และสมาคมชาวสวนทุเรียนชุมพร เข้าเยี่ยมคารวะและรับนโยบายการพัฒนาจังหวัดชุมพร จากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)