แสดงความยินดีแด่ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้

เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง เข้าเยี่ยมคารวะ นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)