ตรวจพื้นที่ในบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง พร้อมด้วย งานอาคารสถานที่ โดยครูพรพนา แฝงกาย และคณะ ตรวจพื้นที่ในบริเวณวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)