รับสมัครผู้เก็บเงินค่าบริการห้องน้ำ

ขอเชิญสมาชิกชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเก็บเงินค่าห้องน้ำ งานมหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม –11 กันยายน 2565 ณ อาคารบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร สำหรับผู้ที่สนใจขอให้สงชื่อสมัคร ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 26 สิงหาคม 2565