พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างบูรณาการ และส่งเสริมการมีอาชีพ มีงานทำ กลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ซึ่ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ได้ดำเนินการสอนพร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จตามหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2565 คือ1. หลักสูตรการเพาะเห็ด โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา อำเภอละแม และยังเป็น Best Practice หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ผลงานระดับดีเยี่ยม ในระดับจังหวัด และผลงานระดับดีเด่น ในระดับภาคอีกด้วย2.หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามโดยว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ นายสนธยา เพชรรัตน์ และนายเดชา กาฬจันโท รองผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น ในครั้งนี้ และหัวหน้าโครงการหลักสูตรระยะสั้น คือ นางวราลักษณ์ สุขศรี ร่วมกับ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คือ นายชวนากร ฉิมเรศ (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)