ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร โดย ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ณ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)

เพชรรัตน์ บัวอินทร์ : รายงาน

กาญจนา สุดสมพร : ถ่ายภาพ