เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565

งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (คลิกดูรายละเอียด)