ประชุมคณะกรรมการจังหวัดครั้งที่ 4/2566

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)