ขอต้อนรับและแสดงความยินดี “ครูผู้ช่วย”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการฯ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร ร่วมแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ
1) นางสาวดวงใจ เจริญเลิศ เลขที่ตำแหน่ง 3023 กลุ่มวิชา 104 : คณิตศาสตร์
2) นางสาวทิวาพร แก้วเสถียร เลขที่ตำแหน่ง 3049 กลุ่มวิชา 301 : การบัญชี
3) นายวิสูตร์ มังสา เลขที่ตำแหน่ง 3056 กลุ่มวิชา 401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
4) นางสาวนงค์ลักษ์ สมมี เลขที่ตำแหน่ง 3050 กลุ่มวิชา 311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ หอประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)