ประชุมรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เข้าร่วมประชุมประชุมรับฟังความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารราชพฤกษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)